21 maart 2023

Uitnodiging ALV 29 maart 2023

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 29 maart a.s., aanvang 19.30 uur in het dorpshuis d’n Brak.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen najaarsvergadering van 16 november 2022: Verslag Algemene ledenvergadering 16112022

3. Financieel verslag 2022 (ter inzage tijdens de vergadering)
Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
4. Bestuurssamenstelling
Aftredend: Joep Vanthoor (herkiesbaar)
Pieter van den Berg (herkiesbaar)
Voorzitter Mart van Goor (niet herkiesbaar)
Kandidaten kunnen schriftelijk tot een dag voor de vergadering, gesteund door tenminste 3 leden, aangemeld worden.
5. Mededelingen
6. Rondvraag. Vragen kunnen ook schriftelijk worden ingediend

Pauze (Verwachting omsteeks 20.00 uur)

7. Pater Charles Eba’a neemt ons mee naar zijn geboorteland Kameroen
8. Sluiting

Namens het bestuur:
Mart van Goor
Voorzitter